nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
 
De heer F.M. Veraert, h.o.d.n. Borduurhuis.nl
Arendplein 5
5022 AE Tilburg
Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18047444

 
 

Artikel 1:   Toepasselijkheid, definities

 
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of alle overeenkomsten van opdracht, waaronder overeenkomsten tot het vervaardigen van zaken ten behoeve van reclame- en promotionele doeleinden al dan niet tot stand gekomen via de website(s) van de heer F.M. Veraert, h.o.d.n. Borduurhuis.nl., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen “Borduurhuis.nl”.
2.De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3.Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4.Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.Door Borduurhuis.nl te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, ontwerpen, logo’s, drukproeven e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
6.Onder “website(s) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de websites www.borduurhuis.nl, www.veraert.nl en www.ikikado.nl die door Borduurhuis.nl ten behoeve van zijn bedrijfsactiviteiten in stand wordt gehouden.
7.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
9.Indien Borduurhuis.nl deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Borduurhuis.nl hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 

Artikel 2:   Totstandkoming overeenkomsten

 
1.De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Borduurhuis.nl gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Borduurhuis.nl uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Borduurhuis.nl een opdracht verstrekt, is Borduurhuis.nl eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3.Borduurhuis.nl is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Borduurhuis.nl - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4.Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Borduurhuis.nl eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 

Artikel 3:   Aanbiedingen, offertes

 
1.Alle aanbiedingen c.q. offertes van Borduurhuis.nl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Borduurhuis.nl het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.Een samengestelde prijsopgave verplicht Borduurhuis.nl niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze gegevens en/of bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Borduurhuis.nl gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen c.q. tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
4.Aanbiedingen, offertes, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen c.q. nieuwe opdrachten.
5.Getoonde modellen, voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Borduurhuis.nl zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 

Artikel 4:   Vergoeding, prijzen, tarieven

 
1.Partijen kunnen een vaste vergoeding overeengekomen, of een vergoeding die berekend wordt op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen c.q. het gebruikelijke uurtarief van Borduurhuis.nl.
2.De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3.Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is Borduurhuis.nl gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
4.De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten, ontwerpkosten, reiskosten buiten Tilburg, montagekosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
5.Borduurhuis.nl is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Borduurhuis.nl en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
6.Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Borduurhuis.nl bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
7.Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Borduurhuis.nl (kost)prijs- of tariefverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, prijs- en tariefwijzigingen bij de door Borduurhuis.nl ingeschakelde derden of toeleveranciers en/of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, materialen, grondstoffen e.d., is Borduurhuis.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
8.Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Borduurhuis.nl heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Borduurhuis.nl er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
 

Artikel 5:             Koop op afstand, zichttermijn

 
1.Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2.Dit artikel is niet van toepassing op zaken die naar de specificaties van de consument vervaardigd en/of persoonlijk van aard zijn
3.Indien sprake is van een koop op afstand, geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaken te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven.
4.Ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan aan Borduurhuis.nl.
5.Ingeval van ontbinding van de overeenkomst dienen de zaken voor rekening en risico van de consument aan Borduurhuis.nl retour gezonden te worden overeenkomstig de aanwijzingen van Borduurhuis.nl.
6.Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden de door de consument reeds gedane betalingen (exclusief door de consument gemaakte verzendkosten), door Borduurhuis.nl binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument gerestitueerd.
7.Borduurhuis.nl heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien de zaken niet overeenkomstig de aanwijzingen van Borduurhuis.nl zijn verzonden en/of de zaken beschadigd zijn en/of de overeenkomst niet voor ontbinding in aanmerking komt.
8.Borduurhuis.nl stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.
 

Artikel 6:   Inschakeling derden

 
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Borduurhuis.nl het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Borduurhuis.nl.
 

Artikel 7:   Verplichtingen van de wederpartij

 
1.De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a.hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, (zoals tekst, tekening, logo e.d.), goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) of bescheiden, tijdig op de door Borduurhuis.nl gewenste wijze aan Borduurhuis.nl ter beschikking stelt;
b.eventuele door de wederpartij aan Borduurhuis.nl verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c.Borduurhuis.nl op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d.de werklocatie in zodanige staat is dat Borduurhuis.nl ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
e.Borduurhuis.nl op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
f.op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd de door Borduurhuis.nl in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
2.De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Borduurhuis.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden.
3.Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Borduurhuis.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders overeengekomen.
4.Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Borduurhuis.nl nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Borduurhuis.nl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 

Artikel 8:   Vertrouwelijke informatie

 
1.Borduurhuis.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Borduurhuis.nl zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.Borduurhuis.nl zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers c.q. andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3.De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Borduurhuis.nl als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 

Artikel 9:   Risico van opslag informatie

 
Borduurhuis.nl zal alle van de wederpartij ontvangen infor­matie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Borduurhuis.nl is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Borduurhuis.nl of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Borduurhuis.nl verstrekte informatie c.q. bescheiden.
 
 

Artikel 10:           Levering en leveringstermijnen

 
1.Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Borduurhuis.nl de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2.Borduurhuis.nl is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk door Borduurhuis.nl kan worden gefactureerd.
3.Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Borduurhuis.nl verlaten.
4.In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5.Indien verzending c.q. transport van de zaken geschiedt door Borduurhuis.nl, komt de verzending c.q. het transport voor rekening van de wederpartij maar voor risico van Borduurhuis.nl. Borduurhuis.nl is echter niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport door derden.
6.Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, is Borduurhuis.nl gerechtigd de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Borduurhuis.nl uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Borduurhuis.nl binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren.
7.Indien de wederpartij na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Borduurhuis.nl heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken te vernietigen. Een en ander zonder dat hieruit voor Borduurhuis.nl een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
8.Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 

Artikel 11:           Voortgang, uitvoering overeenkomst

 
1.Indien de aanvang, voortgang of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a.Borduurhuis.nl niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
b.Borduurhuis.nl niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c.er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Borduurhuis.nl recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.Borduurhuis.nl zal zich inspannen de overeengekomen leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Borduurhuis.nl gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3.Borduurhuis.nl is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en het geleverde aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
4.Borduurhuis.nl dient de wederpartij te wijzen op gebreken en/of eigenschappen in door de wederpartij ter beschik­king gestelde zaken. Een en ander voor zover voornoemde gebreken en/of eigenschappen relevant zijn voor de prestatie van Borduurhuis.nl en hij hiermee bekend is of kan zijn.
5.Borduurhuis.nl wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Borduurhuis.nl met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Borduurhuis.nl zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Borduurhuis.nl in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
7.Indien partijen dit zijn overeengekomen, zal Borduurhuis.nl drukproeven, lay out ontwerpen e.d. aan de wederpartij ter goedkeuring voorleggen. Indien een reactie van de wederpartij, ondanks nadrukkelijk daartoe strekkend verzoek van Borduurhuis.nl uitblijft, is Borduurhuis.nl gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.Indien dit is overeengekomen zal de wederpartij iedere conceptversie van door Borduurhuis.nl te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Borduurhuis.nl kenbaar maken. Borduurhuis.nl is gerechtigd om te verlangen dat de wederpartij de definitieve versie schriftelijk goedkeurt.
9.Ingeval Borduurhuis.nl in reeds goedgekeurde bescheiden, drukproeven en lay out ontwerpen nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Borduurhuis.nl gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 

Artikel 12:           Meer- en minderwerk

 
 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding of offerte.
 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Borduurhuis.nl en de wederpartij overeengekomen te worden. Borduurhuis.nl is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Borduurhuis.nl - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3.Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 

Artikel 13:           Klachten

 
1.De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, onjuistheden, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Borduurhuis.nl te melden.
2.Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Borduurhuis.nl te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 2 maanden na levering.
3.Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking schriftelijk aan Borduurhuis.nl te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4.Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Borduurhuis.nl is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5.In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, kleuren, materialen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Borduurhuis.nl. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6.Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7.Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
8.De wederpartij dient Borduurhuis.nl in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Borduurhuis.nl te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Borduurhuis.nl ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Retourzending is uitsluitend mogelijk na toestemming en met inachtneming van de instructies van Borduurhuis.nl.
9.Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen al dan niet ten gevolg van weerinvloeden c.q. blootstelling aan zonlicht en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
10.Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 14:           Garanties

 
1.Borduurhuis.nl zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2.Borduurhuis.nl staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3.Ten aanzien van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen c.q. geleverde zaken baseert Borduurhuis.nl zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen c.q. zaken verstrekt over de eigenschappen van deze materialen c.q. zaken. Indien voor de geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Borduurhuis.nl zal de wederpartij hierover informeren.
4.Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Borduurhuis.nl kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Borduurhuis.nl. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 

Artikel 15:           Aansprakelijkheid

 
1.Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Borduurhuis.nl gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt Borduurhuis.nl geen enkele aansprakelijkheid.
2.Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Borduurhuis.nl slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Borduurhuis.nl voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4.Indien Borduurhuis.nl aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Borduurhuis.nl te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Borduurhuis.nl niet uitkeert of de schade niet onder een door Borduurhuis.nl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Borduurhuis.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
5.De wederpartij dient Borduurhuis.nl uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6.Indien Borduurhuis.nl zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Borduurhuis.nl slechts verantwoorde­lijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
7.Stelt de wederpartij zaken beschikbaar, dan is Borduurhuis.nl slechts verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden aan die zaken, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
8.De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Borduurhuis.nl op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Borduurhuis.nl verstrekte instructies, adviezen, (onderhouds)voorschriften e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Borduurhuis.nl verstrekte of voorgeschreven gegevens en/of bescheiden;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
 5. doordat de wederpartij tegen de uitdrukkelijke adviezen van Borduurhuis.nl in, vasthoudt aan een bepaalde wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 6. doordat de zaken die door de wederpartij zijn aangeleverd ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door Borduurhuis.nl, kwa staat en gesteldheid niet of onvoldoende voldoen aan de eisen die Borduurhuis.nl vooraf aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
9.De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Borduurhuis.nl uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Borduurhuis.nl of zijn leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Borduurhuis.nl de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
 

Artikel 16:           Door de wederpartij aangeleverde zaken

 

1.Indien de wederpartij met Borduurhuis.nl is overeenkomen dat hij zaken ter bedrukking c.q. verwerking zal aanleveren, is Borduurhuis.nl niet gehouden de van de wederpartij ontvangen zaken voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst op geschiktheid te onderzoeken.
2.Borduurhuis.nl is niet aansprakelijk voor het tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Borduurhuis.nl onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voorvloeiend uit de aard van de door de wederpartij aangeleverde zaken.
3.Borduurhuis.nl staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de wederpartij niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst exacte opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde zaken danwel indien hij hierover ondeugdelijke informatie heeft verstrekt. Evenmin is Borduurhuis.nl aansprakelijk indien de wederpartij onjuiste informatie verstrekt of nalaat informatie te verstrekken die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals toegepaste voorbewerkingen en oppervlaktebewerkingen.
 

Artikel 17:           Betaling bij bedrijven onderling

 
1.Borduurhuis.nl heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2.Zodra de zaken aan de wederpartij geleverd zijn, is Borduurhuis.nl gerechtigd om het overeengekomen dan wel resterende vaste honorarium c.q. de (resterende) aan de opdracht bestede uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
3.Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4.Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Borduurhuis.nl een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5.Indien na aanmaning door Borduurhuis.nl betaling alsnog uitblijft, heeft Borduurhuis.nl bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
6.Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Borduurhuis.nl het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Borduurhuis.nl eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7.Door de wederpartij gedane betalingen worden door Borduurhuis.nl eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
8.De wederpartij mag de vorderingen van Borduurhuis.nl niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Borduurhuis.nl heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 

Artikel 18:           Betaling bij consumenten

 
 1. Borduurhuis.nl heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2.Zodra de zaken aan de wederpartij geleverd zijn, is Borduurhuis.nl gerechtigd om het overeengekomen dan wel resterende vaste honorarium c.q. de (resterende) aan de opdracht bestede uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Borduurhuis.nl een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 3. Indien na aanmaning door Borduurhuis.nl betaling alsnog uitblijft, heeft Borduurhuis.nl bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Borduurhuis.nl de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 4. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Borduurhuis.nl het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Borduurhuis.nl het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Borduurhuis.nl eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door Borduurhuis.nl eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 

Artikel 19:           Intellectuele eigendom

 
1.Borduurhuis.nl is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Borduurhuis.nl in het kader van de overeenkomst geleverde en vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Borduurhuis.nl voorbehouden.
3.De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Borduurhuis.nl te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Borduurhuis.nl door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Borduurhuis.nl voor aanspraken van deze derden.
4.Borduurhuis.nl is gerechtigd afbeeldingen van alle door Borduurhuis.nl verstrekte bescheiden en afbeeldingen van alle in opdracht van de wederpartij geleverde zaken te gebruiken onder meer voor eigen reclamedoeleinden.
 

Artikel 20:           Eigendomsvoorbehoud

 
1.Borduurhuis.nl behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens Borduurhuis.nl heeft voldaan.
2.De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3.Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
4.De wederpartij is verplicht Borduurhuis.nl direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5.De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Borduurhuis.nl heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Borduurhuis.nl te bewaren.
6.De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Borduurhuis.nl op zijn eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7.Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Borduurhuis.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Borduurhuis.nl en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Borduurhuis.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 

Artikel 21:           Retentierecht

 
1.Borduurhuis.nl is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die Borduurhuis.nl in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a.de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b.de wederpartij de kosten van eerdere door Borduurhuis.nl verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
c.de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Borduurhuis.nl niet of niet volledig heeft voldaan.
2.Borduurhuis.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.
 

 

Artikel 22:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 
1.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Borduurhuis.nl gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3.De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 23:           Overmacht

 
1.Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Borduurhuis.nl, is Borduurhuis.nl gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.Onder overmacht aan de zijde van Borduurhuis.nl wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Borduurhuis.nl, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Borduurhuis.nl.
3.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Borduurhuis.nl en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., internetstoringen en/of stroomstoringen evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4.Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Borduurhuis.nl tot aan dat moment na te komen.
 

Artikel 24:           Annulering, opschorting

 
1.Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Borduurhuis.nl een door Borduurhuis.nl nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Borduurhuis.nl gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Borduurhuis.nl is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Borduurhuis.nl in ieder geval gerechtigd de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning te brengen.
3.De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Borduurhuis.nl vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4.Borduurhuis.nl is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5.Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Borduurhuis.nl gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Borduurhuis.nl is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
6.Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Borduurhuis.nl gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Borduurhuis.nl te vergoeden.
 

Artikel 25:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 
 1. Op de tussen Borduurhuis.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Borduurhuis.nl is gevestigd, zij het dat Borduurhuis.nl altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 
Datum: 2 november 2012
 
 
 
 | Meer